Veszélyes áruk közúti szállítása (ADR)

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás, az ADR meghatározza egyrészt azokat a veszélyes árukat, amelyek a nemzetközi szállításból ki vannak zárva; másrészt azokat a veszélyes árukat, amelyek nemzetközi szállítása az előírt feltételekkel engedélyezett.

A szállítandó veszélyes anyagokat az egyértelmű azonosítás érdekében négyjegyű UN-számmal látják el. Fizikai, kémiai tulajdonságaik, biológiai, élettani hatásuk szerint különböző áruosztályokba sorolják és a veszély jellegének megfelelően bárcákkal jelölik.

Az ADR szerint a veszélyes áruk osztályai és a hozzá tartozó bárcák a következők:

1. osztály: Robbanóanyagok és -tárgyak1. osztály: Robbanóanyagok és -tárgyak1. osztály: Robbanóanyagok és -tárgyak1. osztály: Robbanóanyagok és -tárgyak1. osztály: Robbanóanyagok és -tárgyak
2. osztály: Gázok2. osztály: Gázok2. osztály: Gázok2. osztály: Gázok2. osztály: Gázok2. osztály: Gázok
3. osztály: Gyúlékony folyékony anyagok3. osztály: Gyúlékony folyékony anyagok3. osztály: Gyúlékony folyékony anyagok
4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok
4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok
4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
5.1 osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok5.1 osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
5.2 osztály: Szerves peroxidok5.2 osztály: Szerves peroxidok5.2 osztály: Szerves peroxidok
6.1 osztály: Mérgező anyagok6.1 osztály: Mérgező anyagok
6.2 osztály: Fertőző anyagok6.2 osztály: Fertőző anyagok
7. osztály: Radioaktív anyagok7. osztály: Radioaktív anyagok7. osztály: Radioaktív anyagok7. osztály: Radioaktív anyagok
8. osztály: Maró anyagok8. osztály: Maró anyagok
9. osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak9. osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak9. osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

A 9. osztály a „legvegyesebb”, mert amit az 1-8. osztályba nem tudnak besorolni, de van valamilyen veszélyes tulajdonsága, akkor az kerül ebbe a 9. osztályba.

Csomagolási szempontból az anyagok az általuk képviselt veszély mértéke szerint csomagolási csoportokhoz vannak hozzárendelve (az 1, a 2, az 5.2, a 6.2 és a 7 osztály anyagai, valamint a 4.1 osztály önreaktív anyagai kivételek), melyek a következők:

  • I csomagolási csoport – nagyon veszélyes anyagok;
  • II csomagolási csoport – közepesen veszélyes anyagok;
  • III csomagolási csoport – kevésbé veszélyes anyagok.

Ezekhez a „veszélyességi szintekhez” igazodva a csomagolóeszközre vonatkozó követelményeket az adott UN-számú anyagnál meghatározott csomagolási utasítások tartalmazzák.

Hogyan is jelenik meg mindez a mindennapok során?

Ha körülnézünk az üzletek, gazdaboltok, raktárak polcain, akkor a vegyi áruk, egyes uszodavegyszerek, kozmetikumok, növényvédő szerek, különböző „hajtógázas” termékek (pl. aeroszolok, rovarirtók, purhab, borotvahab, tejszínhab-spray) doboza, zsugorfóliája a következő jelöléssel van ellátva:

Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruKorlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áru

Ez korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut (limited quantity - LQ) jelent, (a kép a légi szállítás előírásainak megfelelő korlátozott mennyiségben csomagolt tejszínhab-sprayt ábrázol.) ami sok előírás alól mentesül, de a munkakörre szakosított oktatás alól nem.

Abban az esetben, ha nem korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruról van szó, akkor leggyakrabban a kannán, zsákon, ládán, papírdobozon, gázpalackon, hordón a következő bárcákkal, illetve a környezetre veszélyes anyag jelöléssel találkozhatunk:

Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruKorlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruKorlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruKorlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruKörnyezetre veszélyes anyagKorlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áru

Ha az említett csomagolásokon ezeket a jelöléseket látja és csak néhány darab van belőle; akkor is az ADR szerinti, munkakörre szakosított oktatásra van szükség. A járművet 1 db legalább 2 kg-os, érvényes felülvizsgálattal rendelkező porraloltó tűzoltó készülékkel kell ellátni. Fontos, hogy a készülék felülvizsgálatának érvényessége a szállítás ideje alatt nem járhat le. Ezen kívül egy hordozható világító készülékre van szükség, amelyen nem lehet szikrát okozó fémfelület (mobiltelefon világító funkcióval több okból sem elfogadott).

Fedett jármű rakterébe csak olyan hordozható világítókészülékkel szabad belépni, amely úgy van kialakítva, hogy a jármű belsejébe esetleg behatolt gyúlékony gőzöket, vagy gázokat nem tudja meggyújtani. Ennek az előírásnak az alábbi képen látható lámpa megfelel.

Lámpa

Stabil rakományrögzítésre van szükség. A kezelési műveletek (kirakás, berakás) alatt tilos a dohányzás a járművek környezetében és a járművek belsejében.

A következő „szint” az, amikor az ADR-ben meghatározott, az adott szállításra vonatkozó összes előírást be kell tartani. De honnan is tudjuk azt, hogy mikor kötelező ez?

A szállítandó áru (termék) biztonsági adatlapjának 14. szakasza tartalmazza a szállításra vonatkozó információkat. Abban az esetben, ha veszélyes áruról van szó, akkor itt adják meg az UN-számot, a helyes szállítási megnevezést; a veszélyességi osztályt; ha van, a csomagolási csoportot (I, II vagy III.); ha van, akkor a környezetei veszélyeket a közúti, a vasúti, a légi és a tengeri/belvízi szállítás vonatkozásában. Általában az I csomagolási csoport esetén 20 kg vagy 20 liter; a II csomagolási csoport esetén 333 kg vagy 333 liter, a III. csomagolási csoport esetén 1000 kg vagy 1000 liter a mentességi határ. Ha ezeket a határértékeket túllépnénk, akkor az összes vonatkozó előírást be kell tartani.

A veszélyes árut szállító, elől-hátul narancssárga táblával megjelölt járműveket, illetve szállítóegységeket legalább a táblázatban feltüntetett, A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni:

A szállítóegység legnagyobb megengedett össztömegeA tűzoltó készülékek minimális darabszámaAz oltóanyag minimális összmennyisége a szállítóegységenA motor, ill. a vezetőfülke oltására alkalmas készülék: legalább egy darab, amelynek minimális oltóanyag mennyisége az alábbi:A további tűzoltó készülék(ek)re vonatkozó követelmény: legalább az egyiknek az oltóanyag mennyisége legalább az alábbi:
≤ 3,5 t24 kg2 kg2 kg
> 3,5 t ≤ 7,5 t28 kg2 kg6 kg
> 7,5 t212 kg2 kg6 kg

Az oltóanyag mennyiségek por oltóanyagú (vagy más, alkalmas oltóanyagú, de azonos oltási képességű) készülékre értendők.

Abban az esetben, ha a szállított küldeménydarabok össztömege nem haladja meg az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentességi határt, akkor a járművet egy darab, A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni.

Az ADR Szabályzat szerint az üzemképesség biztosítása céljából a tűzoltó készülékeket az érvényes nemzeti szabványok előírásai szerint kell felülvizsgálni. Fontos, hogy a szállítás időtartama alatt a felülvizsgálati határidő nem járhat le.

A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut szállító járműre az ADR Szabályzatnak a tűzoltó készülékekre vonatkozó előírásai nem vonatkoznak; helyette a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló KöHÉM rendelet előírásait kell alkalmazni. Az erre vonatkozó táblázatot a tűzvédelem kisokos tartalmazza.

A veszélyes árukat kombinált fuvarozással is lehet továbbítani. Abban az esetben, ha az ADR előírásainak hatálya alá tartozó szállítást végző járművet útvonalának egy részén nem közúti szállítással továbbítják, hanem pl. vasúton, akkor a kombinált fuvarozásra feladott közúti járműveknek, valamint rakományuknak ugyanúgy meg kell felelniük az ADR előírásainak.

Vasúti szállítás

Mint ahogy azt láttuk, a közúti veszélyes áru szállítás alapját az ADR Megállapodás képezi, amelyhez Magyarország 1979-ben csatlakozott. A nemzetközi szabályozás kétévente változik, a kapcsolódó hazai jogszabályok (jelenleg mintegy 40 jogszabály) esetenként még gyakrabban. Ebben a szövevényes szabályozási környezetben segítünk eligazodni a szállításban részt vevők (csomagoló, berakó, feladó, szállító /fuvarozó/, címzett, kirakó) munkavállalóinak munkakörre szakosított ADR oktatásával, eseti tanácsadással, vagy teljes körű veszélyes áru szállítási tanácsadással.

A kapcsolódó határidőket táblázatunk tartalmazza.

TárgyHatáridőFelelős
A tanácsadó kijelölésének bejelentése a közlekedési hatósághoza kijelöléstől számított 15 napon belülvállalkozás
A tanácsadó kijelölése változásának (feladatmegosztás több tanácsadó között) bejelentése a közlekedési hatósághoza kijelölést érintő változástól számított 15 napon belülvállalkozás
Munkakörre (feladatra) szakosított oktatások megtartása (az ADR 1.3.2 és/vagy 8.2.3 szakasz szerint)a kijelölést követően, megállapodás szerintvállalkozás, tanácsadó
Ismeretfelújító oktatásaz előző oktatást követő második év végéigvállalkozás, tanácsadó
Oktatásra vonatkozó iratok általános megőrzési ideje5 évvállalkozás
Oktatásra vonatkozó iratok megőrzési ideje a munkavállaló felmondása, vagy elbocsátása eseténlegalább a munkakör betöltésének megszűnését követő 2 évvállalkozás
Éves jelentés elkészítésetárgyévet követő év május 31.tanácsadó
Éves jelentés megőrzési idejeelkészítésétől számított 5. év végevállalkozás
ADR hiányosság elévülési idejea jogsértő cselekmény elkövetésétől számított 2 év*--------------
Baleseti jelentés elkészítésea baleset vagy káresemény napjától számított tizenöt napon belültanácsadó
Baleseti jelentés megküldése a baleset vagy rendkívüli esemény helye szerint területileg illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságraa baleset vagy rendkívüli esemény napjától számított tizenöt napon belülvállalkozás
Felhívás baleseti jelentés kiegészítésérekülön határidő megjelölésévela baleset vagy rendkívüli esemény helye szerint területileg illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság
Baleseti jelentés kiegészítésea katasztrófavédelmi hatóság által meghatározott határidőrevállalkozás, tanácsadó
Baleseti jelentés megőrzési ideje5 évvállalkozás
Tanácsadói megbízatás megszűnésének bejelentése a közlekedési hatósághoza megbízás megszűnésétől számított 15 napon belülvállalkozás és külön a tanácsadó is

* Extrém esetben lehet itt jelentősége még a szökőévnek is!


Van ezen kívül egy magyar „specialitás” is, ami a környező országokban nincs: a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok (gázolaj, ADR-es besorolású növényvédő szer és műtrágya) mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításának szabályozása. Az erre vonatkozó előírások betartásával maximum 50 km-es távolságra történő szállítás lehetséges. Tehát ha valakinek külföldön van megművelendő földterülete, akkor ebbe az 50 km-es távolságba a határon túli szállítás távolsága nem számít bele.

Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok (gázolaj, ADR-es besorolású növényvédő szer és műtrágya) mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításának szabályozása

A vontató vezetője az lehet, aki az ilyen anyagok közúti szállítására előírt szabályokból vizsgát tett, vagy ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik. Ez alól csak az őstermelők jelentenek kivételt. Ha Önnek a munkájához szüksége van erre a képesítésre, akkor segítünk a felkészülésben. Keressen bennünket bizalommal.