Üzemazonosítás

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezelését az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU Irányelve (Seveso-III) tartalmazza. Célja a rendkívüli szennyezések környezetkárosító hatásának az elhárítása, melyet a megelőzéssel, az esetleges következmények korlátozásával és emellett a jelenlegi magas szintű védelem fenntartásával, illetve fokozásával kell elérni. A veszélyek és a kockázatok csökkentése, szabályozása rendszerszemléletű megközelítést tesz szükségessé.

Az ipari tevékenységből származó kockázat elsősorban a veszélyes anyagokkal van összefüggésben, mert alkalmazásuk során növekszik a súlyos balesetek lehetősége, ezért a szabályozás egyik kulcskérdése a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének azonosítása és kockázatuk elemzése, amely az üzemeltető által végzett módszeres elemző tevékenység. Ennek során meghatározzák és bemutatják a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben bekövetkező veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kialakulásának lehetőségeit és azok bekövetkezésének valószínűségét.

A vizsgálat alapja az üzem, amely egy vagy több létesítményből, a létesítmény pedig egy vagy több létesítményrészből épül fel. Az üzemre és annak létesítményeire általában jellemző, hogy egy fizikailag jól körülhatárolható területen belül találhatók és működésük is ehhez a területhez köthető.

Ez a terület lehet egybefüggő vagy osztott; a területet azonban nem osztja meg az üzemi úthálózat, vasúthálózat, a kerítésrendszer, a felszíni üzemi csatornahálózat, a parkosított vagy parkosítatlan terület. Ugyancsak nem jelent megosztást a földhivatali nyilvántartás szerinti esetleges több helyrajzi szám sem.

A veszélyes ipari üzem azonosítási folyamatában figyelembe veendő minden veszélyes létesítmény; amely olyan, az üzemben elhatárolható önálló egységet jelent, amelyben a mennyiség nagyságától függetlenül veszélyes anyag előállítása, felhasználása, szállítása vagy tárolása történik.

Egy létesítmény önállóként való meghatározásának feltétele pedig az, hogy az adott létesítményben bekövetkező baleset hatása ne járjon egy másik önálló létesítményben számottevő balesettel. A hatás a legtöbb esetben a veszélyes anyag kijutás következménye (a berendezések sérülése, vagy hibás működése által), de lehet egy robbanás sérülést okozó hatása, vagy bármely más hatás is. A káros hatás korlátozható az egyes létesítmények egymástól való kellő időn belül történő izolálásával (kiszakaszolással, vészleürítéssel, stb.).

A veszélyes ipari üzem besorolásának alapja az egyes veszélyes létesítményekben jelenlévő vagy jelen lehető veszélyes anyagok összessége; függetlenül attól, hogy a veszélyesanyag-mennyiség létesítményenként eléri-e vagy sem valamelyik küszöbértéket.

Az elvégzett üzemazonosítás eredményeként a veszélyes ipari üzem lehet:

  • felső küszöbértékű; amikor a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége a külön jogszabályban meghatározott1 felső küszöbértéket eléri vagy meghaladja.
  • alsó küszöbértékű; ha a veszélyes anyagok az alsó küszöbértéket elérő vagy meghaladó, de a felső küszöbértéket el nem érő mennyiségben vannak jelen.
  • küszöbérték alatti üzem, amikor az alsó küszöbérték negyedét elérő vagy meghaladó, de az alsó küszöbértéket el nem érő mennyiségben van jelen veszélyes anyag.

Lehet olyan eset is, amikor a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége az alsó küszöbérték negyedét sem éri el. Ebben az esetben ez az üzem nem tartozik a tárgyi szabályozás hatálya alá.

Az iparbiztonsági hatóság (katasztrófavédelem) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés kapcsán, a katasztrófavédelmi törvény IV. fejezet hatálya alá tartozás megállapítása céljából bármely gazdálkodó szervezetet adatszolgáltatásra kötelezhet és annak telephelyén hatósági ellenőrzést tarthat.

Az üzemeltetőnek naprakész nyilvántartást kell vezetnie a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, vagy a küszöbérték alatti üzemben jelen lévő veszélyes anyagokról és azok mennyiségéről.

A veszélyes tulajdonságú anyagok egyszerre jelen lévő mennyiségének meghatározásakor a tároló edények, technológiai berendezések befogadóképessége a mérvadó. A kapacitás nagysága meghatározza, a veszélyes anyag jelenlévő mennyiségével egyetemben az üzem és/vagy létesítmény besorolását is. Ez az érték addig mérvadó, amíg az üzemeltető valamilyen hitelt érdemlő módon bizonyítékot nem mutat be ennek az ellenkezőjére.

Az általános gyakorlat az, hogy a tulajdonos és az üzemeltető azonos, de ettől eltérő esetek is előfordulhatnak, ezért a szabályozás a működtetést jelöli meg az üzemeltető azonosítójaként. Ennek alapján üzemeltető lehet bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet működtet, irányít, vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerződés alapján meghatározó gazdasági vagy döntéshozatali befolyással rendelkezik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, létesítmény, küszöbérték alatti üzem műszaki üzemeltetése felett.

A szabályozás az érintettek részére (üzemeltető, hatóság /hivatásos katasztrófavédelmi szerv/, az érintett település polgármestere) az egyes elvégzendő feladatokhoz kapcsolódóan határidőket szab meg, melyeket a következő összesítő táblázat tartalmaz.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel és a küszöbérték alatti üzemekkel kapcsolatos határidők

Tárgy

Határidő

Felelős

Üzemazonosítási adatlapok beküldése a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak - tervezés alatt álló üzem esetén

a katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg

üzemeltető

Üzemazonosítási adatlapok beküldése a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak - a veszélyes tevékenység megkezdése előtt épített üzem esetén

a veszélyes tevékenység megkezdésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg

üzemeltető

Biztonsági jelentés / Biztonsági elemzés vizsgálatára vonatkozó elsőfokú ügyintézési határidő

70 nap

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Ha a Biztonsági jelentés / Biztonsági elemzés / Súlyos káresemény elhárítási terv nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek - hiánypótlás

beérkezéstől számított 30 nap

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Dominóhatást befolyásoló tényezőkről szóló információk átadása, ha azzal az üzemeltető nem rendelkezik

30 napon belül

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Biztonsági jelentés / Biztonsági elemzés felülvizsgálata

külön jogszabályban1 meghatározott esetekben, de legalább 5 évenként

üzemeltető

Súlyos káresemény elhárítási terv soros felülvizsgálata

 

külön jogszabályban1 meghatározott esetekben, de legalább 5 évenként

üzemeltető

Biztonsági jelentés / Biztonsági elemzés / Súlyos káresemény elhárítási terv soros felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv megküldése hatóságnak

haladéktalanul

üzemeltető

Biztonsági jelentés /Biztonsági elemzés / Súlyos káresemény elhárítási terv üzemeltető által kezdeményezett soron kívüli felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv megküldése hatóság területi szervének

haladéktalanul

üzemeltető

Biztonsági jelentés / Biztonsági elemzés / Súlyos káresemény elhárítási terv hatóság által kezdeményezett soron kívüli felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv megküldése hatóság területi szervének

A hatósági határozatában meghatározott határidőn belül

üzemeltető

Belső védelmi terv felülvizsgálata

utolsó módosítástól számított 3 éven belül; (2011. évi CXXVIII. tv.)

elfogadásától számított három éven belül, majd azt követően háromévenként1

üzemeltető

Belső védelmi terv felülvizsgálata súlyos baleset kockázatát növelő változtatás miatt

soron kívül

üzemeltető

Belső védelmi terv felülvizsgálata Biztonsági jelentés / Biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálata miatt

Biztonsági jelentés / Biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatakor

üzemeltető

Belső védelmi terv soros felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv. megküldése a hatóságnak

haladéktalanul

üzemeltető

Belső védelmi terv üzemeltető által kezdeményezett soron kívüli felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv megküldése a hatóságnak

haladéktalanul

üzemeltető

Belső védelmi terv hatóság által kezdeményezett soron kívüli felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv megküldése a hatóságnak

a hatóság határozatában meghatározott határidőn belül

üzemeltető

Hatósági döntés miatt módosított Belső védelmi terv benyújtása

a hatóság határozatában meghatározott határidőn belül

üzemeltető

Saját munkavállalók és az alvállalkozók felkészítése

évente

üzemeltető

Belső védelmi terv részgyakorlat

évente

üzemeltető

Belső védelmi terv teljes gyakorlat

háromévente

üzemeltető

Hatóság értesítése Belső védelmi terv gyakorlatról

a gyakorlat előtt legalább 30 nappal

üzemeltető

Gyakorlatok tapasztalatairól szóló jegyzőkönyv megküldése a hatóság területi szervének

a gyakorlat végrehajtását követő 30 napon belül

üzemeltető

Súlyos káresemény elhárítási terv részgyakorlat

évente

üzemeltető

Súlyos káresemény elhárítási terv teljes gyakorlat

háromévente egyszer

üzemeltető

A hatóság területi szervének értesítése gyakorlatról

a gyakorlat előtt legalább 30 nappal

üzemeltető

Súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatok tapasztalatairól szóló jegyzőkönyv elkészítése és megküldése a hatóság területi szervének

a végrehajtást követő 30 napon belül elkészíti, majd haladéktalanul megküldi

üzemeltető

Súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlat helyszíni ellenőrzése

háromévente

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, vagy katasztrófavédelmi kirendeltség

Súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlat megismétlése

határidő megjelölésével

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Üzemeltetői kötelezettségek teljesítésére való kötelezés

a megfelelő határidő kitűzésével

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Védendő adatokat nem tartalmazó Biztonsági jelentés / Biztonsági elemzés vagy azok kivonatának megküldése polgármesternek és a katasztrófavédelmi kirendeltségnek

a kézhezvételt követő 10 napon belül

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Biztonsági jelentésről / Biztonsági elemzésről hirdetmény közzététele

a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül

polgármester

Hirdetmény hozzáférésének időtartama

21 nap

polgármester

Hirdetmény hozzáférésének időtartama kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházások esetén

15 nap

polgármester

Biztonsági jelentéshez / Biztonsági elemzéshez fűzött lakossági, polgármesteri észrevételek megküldése üzemeltetőnek és a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak

a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 5 nappal

polgármester

Közmeghallgatás időpontja

a közzététel lezárását követő 15 napon belül

polgármester

Közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv megküldése a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak

haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül

polgármester

Külső védelmi terv készítése, véglegesítése és jóváhagyása

a Biztonsági jelentés elfogadását követő 6 hónapon belül

katasztrófavédelmi kirendeltség, polgármester

Külső védelmi tervről hirdetmény közzététele

21 nap

polgármester

Külső védelmi tervhez fűzött lakossági, polgármesteri észrevételek megküldése a katasztrófavédelmi kirendeltségnek

a közzététel lezárását követő 8 napon belül

polgármester

Figyelembe vett észrevételek alapján átdolgozott Külső védelmi terv megküldése a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak

a hirdetményi közzététel lezárását követő 20 napon belül

katasztrófavédelmi kirendeltség

Külső védelmi terv készítése Súlyos káresemény elhárítási terv hirdetményi közzététel és a közmeghallgatás biztosítása nélkül

a Súlyos káresemény elhárítási terv elfogadását követő 6 hónapon belül

katasztrófavédelmi kirendeltség, polgármester

Külső védelmi terv felülvizsgálata

legalább 3 évente, vagy új, módosított Biztonsági jelentés / Biztonsági elemzés / Súlyos káresemény elhárítási terv hatóság által történt elfogadását követően

katasztrófavédelmi kirendeltség

Külső védelmi terv módosításáról szóló jegyzőkönyv megküldése a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak

haladéktalanul

katasztrófavédelmi kirendeltség

Végleges, jóváhagyott Külső védelmi terv készítése hirdetményi közzététel és közmeghallgatás nélkül

a Biztonsági elemzés / Súlyos káresemény elhárítási terv elfogadását követő 6 hónapon belül

katasztrófavédelmi kirendeltség, polgármester

Külső védelmi terv gyakorlat

részgyakorlat évente, teljes gyakorlat 3 évente

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, katasztrófavédelmi kirendeltség, polgármester

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem által veszélyeztetett településen tájékoztató kiadvány készítése

a Külső védelmi terv jóváhagyása után, a Biztonsági jelentés / Biztonsági elemzés alapján

katasztrófavédelem, polgármester közreműködésével

Tájékoztató kiadvány közzététele felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetében

-

polgármester

Tájékoztató kiadvány felülvizsgálata

a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés vagy a külső védelmi terv módosítása esetén haladéktalanul, de legalább háromévente

hatóság, a polgármester közreműködésével

Új tájékoztató kiadvány kiadása

szükség estén, de legalább 5 évenként

polgármester

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság értesítése a veszélyességi övezet településrendezési tervben történő feltüntetésének várható időpontjáról.

a hatósági tájékoztatást követően haladéktalanul

polgármester

A polgármester kezdeményezésére a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tekintetében nem készül Külső védelmi terv, mert az értékelés alapján nem alakulhat ki veszélyeztető hatás

a Biztonsági jelentés kézhezvételétől számított 10 napon belül

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság,

Döntés a felmentési kérelemről

a kézhezvételtől számított 15 napon belül

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság,

Felső küszöbértékű üzem hatósági ellenőrzése

legalább évente

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, katasztrófavédelmi kirendeltség

Alsó küszöbértékű üzem hatósági ellenőrzése

legalább háromévente

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, katasztrófavédelmi kirendeltség

Küszöbérték alatti üzem hatósági ellenőrzése

legalább háromévente egyszer

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, katasztrófavédelmi kirendeltség

Feltárt súlyos hiányosság esetén utólagos hatósági ellenőrzés

a hatósági ellenőrzést követő 6 hónapon belül

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Tájékoztatás veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar körülményeiről, a megtett intézkedésekről

telefonon, haladéktalanul

üzemeltető

Baleset, üzemzavar esetén a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján elérhető adatlap letöltése és a kitöltött adatlap beküldése a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak

a bekövetkezést követő 24 órán belül

üzemeltető

A veszélyeztetett település polgármesterének tájékoztatása üzemzavarról

az üzemeltetőtől kapott adatszolgáltatás kézhezvételét követően

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Súlyos baleset, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar körülményeinek hatósági kivizsgálása

a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

A feltárt műszaki, vezetési és szervezeti hiányosságok megszüntetésére való kötelezés végrehajtása

megfelelő határidő biztosításával

üzemeltető

Súlyos baleset, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar körülményeinek üzemeltetői kivizsgálása és az eredmény megküldése a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak

a kivizsgálás lezárását követő 15 napon belül

üzemeltető

Súlyos baleset, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar körülményeinek üzemeltetői kivizsgálása és részletes jelentés megküldése a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak, ha az esemény a külön jogszabályban2 meghatározott feltételek közül legalább egynek megfelel.

a kivizsgálás lezárását követő 15 napon belül

üzemeltető

Új tény vagy körülmény miatt kiegészítő jelentés megküldése a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak

  -

üzemeltető

A veszélyeztetett település polgármesterének tájékoztatása veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről és a következmények csökkentésére tett intézkedésekről

a kézhezvételtől számított 8 napon belül

vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény, küszöbérték alatti üzem ideiglenes leállítása

haladéktalanul

üzemeltető

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény, küszöbérték alatti üzem végleges bezárása

haladéktalanul

üzemeltető

1 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklete

2 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 11. melléklete